Follow Us


Gen anlatımı, DNA'nın protein yapmak için kullanıldığı ve daha sonra vücutta çeşitli önemli işlevleri yerine getirmeye devam ettiği süreçtir. Proteine örnek olarak bir enzim, hormon veya reseptör gösterilebilir.

Gen ifadesi süreci aşağıdaki adımları içerir:

Transkripsiyon - Transkripsiyon, bir RNA şablonu oluşturmak için bir DNA parçasının kullanıldığı süreçtir. DNA segmenti RNA polimeraz adı verilen bir enzim tarafından "okunur" ve bu enzim DNA'yı tamamlayan bir RNA ipliği üretir. Bu tamamlayıcı RNA ipliğinde, tüm timin bazları urasil ile yer değiştirir.

Proses - Bu birincil RNA transkripti daha sonra modifiye edilerek translasyonda kullanılabilecek olgun mesajcı RNA'ya (mRNA) dönüştürülür. mRNA, transkriptin kodlama yapmayan kısımlarını (intronlar) çıkarmak için splicing işlemine tabi tutulur, böylece sadece kodlama yapan kısımlar (ekzonlar) kalır.

Kodlamayan RNA olgunlaşması - RNA'nın kodlamayan bölgeleri (ncRNA) öncü olarak kopyalanır ve daha sonra işlenir. Örneğin, bu bölgeler pre-ribozomal RNA (pre-rRNA) olarak transkribe edilebilir ve daha sonra ribozomal RNA (rRNA) olmak üzere bölünmeye uğrar.

RNA transferi - Olgun RNA'nın çoğunluğu daha sonra çekirdekten sitoplazmaya taşınır. Bazı RNA'lar çekirdekte işlev görse de, çoğu protein sentezinde yer alan tüm RNA'lar da dahil olmak üzere çekirdekteki porlardan sitozole taşınır.

Translasyon - Nihai mRNA, proteinleri kodlamak için gereken bilgiyi taşır. mRNA üzerindeki her üç baz çifti, bir amino asit taşıyan bir transfer RNA (tRNA) için bir bağlanma bölgesine karşılık gelir. Amino asitler daha sonra ilkel bir protein zinciri oluşturmak için bir ribozom tarafından bir zincir halinde birbirine bağlanır.

Protein katlanması - Uzun amino asit zinciri, şaperon adı verilen enzimler kullanılarak üç boyutlu bir yapı oluşturmak üzere katlanır. Bu üç boyutlu yapı, proteinin nihai, işlevsel formudur.


Kaynaklar;

Other Informations